Thùng dẫn ngược

Mark!: Gió
Nguồn: Bái-bai.
Điều: Báo
Chấm dứt thanh toán: Những màn hình LCD

Cấu hình thiết bị

L.Thùng dẫn ngược

Tủ kết xuất luân lí song song: nó được bao gồm các mẫu năng lượng, bảng kích hoạt, ngân hàng tụ điện, bảng kết xuất nhiên liệu, v.v.


Hầu hết những cây cầu nối từng bước của nhà.

Máy lật ngược sử dụng thiết kế kiểu ngăn kéo và phương pháp khối nhà để thực hiện siêu nhiên năng lượng.

-cộng hưởng thứ hai được dùng với âm đồng LC.

-Các cánh tay xuất ra yêu cầu truyền năng lượng cho việc hàn ống.Tủ thiết bị an toàn với máy điều hòa.


Hai.Ống dẫn điện liên hoàn

Hầu hết những cây cầu nối từng bước của nhà.

Máy lật ngược sử dụng thiết kế kiểu ngăn kéo và phương pháp khối nhà để thực hiện siêu nhiên năng lượng.

Máy biến đổi tương ứng được dùng để kết hợp năng lượng.

-Khi cộng hưởng thứ hai được sử dụng mà không có máy chuyển hóa, cánh tay xuất có thiết bị truyền năng lượng cần thiết cho việc hàn ống.

Tủ thiết bị an toàn với máy điều hòa.sự kết hợp các thiết bị cảm ứng với tần số cao dạng rắn

Tham số thiết bị

model tube specification shape welding speed welding mode
GG P60. O.D., 6độc 5346;6*843; 9345;20mm bức tường dày đề 63060.15 8430.5mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt 60 843; 100m/min Hàn đầu nhung
thực tế O.D., 6độc 64346;16*843; 9345555mm wall dầy,0.6*8431.5mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt 60 843; 100m/min Hàn đầu nhung
GG P150 O.D., 6độc 644;93459;9843; 934558;60mm Wall dày,6độc 60.8 843; 2.0mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt 60 843; 100m/min Hàn đầu nhung
thực O.D., 6độc 644;93454;45 843; 9345;! Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt 60 843; 100m/min Hàn đầu nhung
GG P250 O.D., 6độc 644;45*843; 93455558;9mm bức tường dày,6độc 061.5 843; 4mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt 60 843; 100m/min Hàn đầu nhung
GG P300 O.D., 6306; 934G45 843; 9345;!ống:200*200mm Wall dầy,650062.5*84355.0mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt Hàn đầu dây dẫn đầu Hàn đầu bằng đường dẫn
GG P400 O.D., 65006; 9344;114 843; 934;156mm vuôngống:200*200mm Wall dầy,650064.0*8438.0mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt Hàn đầu dây dẫn đường:8805; 25m/min tiếp xúc:8805m;30m/min Hàn đầu bằng đường dẫn
GG P500 O.D,6độc 64345555843; 9345555mm vuôngống:200*200mm*8430*30mm bức tường dày,6độc 064.0*8438.1mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt Hàn đầu dây dẫn đầu đan Hàn đầu bằng đường dẫn
Mẫu Đặc trưng ống hình Tốc độ hàn chế độ hàn
GG P600 O.D,6độc 649345999999943; 9345997-27 3mm vuôngống:200*200mm*8430*30mm Wall dầy,6độc 066.0*843; 12.0mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt Hàn đầu dây dẫn đường:8805; 15m/min tiếp xúc:8805m;18m/min Hàn đầu bằng đường dẫn
GG P800 O.D., 6306; 9344;325;9344;508mm vuôngống:300*30mm*8430*400mm Wall dầy,63066.0*843; 16.0mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt Hàn đầu dây dẫn đầu Hàn đầu bằng đường dẫn
thực tế O.D., 6306; 9344;325;9344;60mm vuôngống:300*30mm*8430*500mm bức tường dày,650064.0*843; 16.0mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt Hàn đầu dây dẫn đầu Hàn đầu bằng đường dẫn
GG P1200 O.D., 6306; 9344;325;9344;60mm vuôngống:300*30mm*8430*500mm bức tường dày,650064.0*843; 16.0mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt Hàn đầu dây dẫn đầu đan Hàn đầu bằng đường dẫn
GG P1400 O.D., 6306; 9344;325;9344;60mm vuôngống:300*30mm*8430*500mm bức tường dày,650064.0*843; 16.0mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt Hàn đầu dây dẫn đầu đan Hàn đầu bằng đường dẫn
GG P1200 O.D., 6306; 9344;325;9344;60mm vuôngống:300*30mm*8430*500mm bức tường dày,650064.0*843; 20.0mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt Hàn đầu dây dẫn đầu đan Hàn đầu bằng đường dẫn
GG P1800 O.D., 6306; 9344;325;9344;60mm vuôngống:300*30mm*8430*500mm bức tường dày,650064.0*843; 20.0mm Ống tròn hình vuông Hình vuông Ống đặc biệt Hàn đầu dây dẫn đầu đan Hàn đầu bằng đường dẫn


Yêu cầu Quoation