Dphơi khô kim loại và xạ mặt đất


1) Pipe coating drying heating object Đường ống thép, ống thép không rỉ, v.v.


2) KCharselect unicode block name

    Heating temperature:từ nhiệt độ phòng đến nhiệt độ cần thiết bởi vật liệu phủ 

Tốc độ nung:


3) Pipe coating drying equipment configuration.Thiết bị điều trị nhiệt trực tuyến tần số.

Nguồn điện đơn lẻ 200kW~1200kW, nhiều đơn vị có thể thay đổi thùng


4) Thành quả của quá trình phơi bày và phơi khô ống

Độ:Không liên lạc, cao độ nóng

Độ:Tốc độ nóng, điều khiển nhiệt độ chính xác

Độ:Giảm bức xạ nhiệt và nhiễu, nâng cao chất lượng sản phẩm.