Đồng

Chúng tôi đã thiết lập các đặc vụ trên khắp thế giới. Chúng tôi đã thành lập các điệp viên trên khắp thế giới.