Đồng

Chúng ta đã thành lập các điệp viên trên khắp thế giới.chúng ta.đã thiết lập các điệp viên trên khắp thế giới